Sprężarki śrubowe do wytwarzania sprężonego powietrza Niemieckiej firmy Babatz Kompressoren

Instrukcja Obsługi sprężarki śrubowe Babatz Kompressoren ze sterowaniem Control 2

Kontakt techniczny

 tel. +48 787715251

Zawartość

Część A instrukcja obsługi  sprężarki śrubowej

 1. prowadzenie
 2. Wskazówki bezpieczeństwa
 3. Wskazówki użytkowania
 4. Pozostałe zagrożenia
 5. Transport urządzenia
 6. Stanowisko zabudowy
 7. Miejsce pracy personelu obsługi
 8. Instrukcja obsługi Control 2
 9. Oznaczenia symboli ostrzegawczych
 10. Niebezpieczne strefy urządzenia
 11. Przepisy bezpieczeństwa
 12. Usytuowanie symboli ostrzegawczych
 13. Usytuowanie oznaczeń informacyjnych
 14. Instalacja przyłącza ciśnieniowego
 15. Instalacja przyłącza elektrycznego
 16. Usytuowanie podzespołów urządzeń
 17. Uruchomienie
 18. Wyłączenie maszyny z użytkowania
 19. Serwis

Część B suplement

 1. Deklaracja zgodności
 2. Warunki gwarancji
 3. Utylizacja urządzenia
 4. Części zamienne
 5. Parametry techniczne
 6. Usterki
 7. Plan serwisowy
 8. Schemat połącz

1 Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężarek f-my Babatz Kompressoren znanych z jakości, niezawodności i łatwości serwisowania.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące serwisu i obsługi sprężarek śrubowych powietrza znajdziecie Państwo w niniejszej instrukcji. Instrukcja nie zastąpi jednak pracowników autoryzowanego serwisu firmy Babatz. Oznacza to dla Państwa:
 1. Przed przystąpieniem do montażu i uruchomienia sprężarki należy bezwzględnie zaznać się z niniejszą instrukcją.
 2. Podstawowe prace serwisowo-diagnostyczne możecie Państwo wykonywać samodzielnie zgodnie z niniejszą instrukcją.
 3. Wszelkie prace serwisowe mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel przeszkolony przez autoryzowany Serwis producenta.
 4. Podczas prac serwisowych przy sprężarkach powietrza należy stosować oryginalne części zamienne przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi.

2 Zasady bezpieczeństwa użytkowania sprężarki śrubowej do powietrza

! Uwaga !

Podczas prac montażowych, uruchomieniu i eksploatacji należy przestrzegać zasad BHP.

 ! Uwaga !
Wszystkie czynności obsługowe mogą być wykonywane przez wykwalifikowany i przeszkolony personel.
! Uwaga !
Przed przystąpieniem do prac serwisowych należy bezwzględnie odłączyć zasilanie elektryczne i rozładować ciśnienie. Odciąć zasilanie elektryczne poprzez odłączenie wyłącznika sieciowego zasilania sprężarki.
! Uwaga !

Przy pracach serwisowych i podczas remontu sprężarek należy stosować odpowiednie narzędzia.

! Uwaga !

Pracownicy obsługi powinni potwierdzić pisemnie fakt zapoznania się i przestrzegania niniejszej instrukcji.

Zakres kompetencji i odpowiedzialności winny być jednoznacznie określone.

Przestrzeganie niniejszych zasad uchroni Państwa przed wypadkami i awariami. Należy bezwzględnie zwrócić uwagę na następujące zagrożenia

Przy zastosowaniu zdalnego sterowania kompresor może się uruchomić samoczynnie!

Jako dodatkowe zabezpieczenie należy zawiesić tabliczkę „UWAGA: sprężarka załącza się samoczynnie“

3 Wskazówki użytkowania sprężarki śrubowej

Dostarczona Państwu sprężarka śrubowa została zaprojektowana i służy do sprężania czystego powietrza. Sprężarkę należy chronić przed zasysaniem zanieczyszczeń i działania wysokiej temperatury. Nie wolno dopuścić do zasysania innych gazów. Zabrania się użytkowania sprężarki w strefach zagrożonych wybuchem.

! Uwaga !

Inne sposoby wykorzystania sprężarki śrubowej są zabronione!

Bez wcześniejszego odpowiedniego oczyszczenia sprężonego powierza nie można dopuścić do jego kontaktu z żywnością, stosować jako powietrze do oddychania, lub odmuchiwania ubrań.

Producent/Dostawca nie odpowiada za żadne szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania kompresora oraz stosowania nie oryginalnych części zamiennych.

4 Pozostałe zagrożenia podczas eksploatacji kompresora

Sprężarka śrubowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu istniejących technologii i narzędzi. Przed wysyłką każdy kompresor został sprawdzony i przetestowany w zakładzie producenta.

Producent/Dostawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, instalacji i eksploatacji.

Instalację, obsługę bieżącą i serwis mogą wykonywać jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

5 Transport sprężarek śrubowych - kompresorów

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego transportu urządzeń. Do transportu należy stosować wózki widłowe, których końcówki należy włożyć między nóżki kompresora przed jego podnoszeniem i przemieszczaniem (Abb.1).

Alternatywnie do przemieszczania urządzenia można stosować zawiesia o długości ok.8m przeplatając je pod spodem, a od góry stosując odpowiednie przekładki dystansowe.(Abb.2)

! Uwaga !

Przechylenie o 18º może spowodować zsunięcie kompresora przy podnoszeniu lub transporcie

! Uwaga !

Sprężarka śrubowa firmy Babatz Kompressoren - sposób przygotowania do transportu,Nie wolno stosować żadnych metalowych zawiesi.

 

6 Miejsce zabudowy kompresora śrubowego

6.1 przygotowanie podłoża dla sprężarki śrubowej

Specjalne fundamenty nie są wymagane, ale podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów.

Masy kompresorów zawarto w części B (Teil B Nr. 5).

6.2 Przewietrzanie pomieszczeń w których użytkowane są sprężarki śrubowe

Sprężarkownia (min. 28m²) musi mieś zapewnioną odpowiednią ilość dopływu powietrza. Wlot i wylot powietrza powinny wynosić ok. 0,5÷1m² powierzchni. Kanał wydmuchowy nie powinien być dłuższy niż 2mb i o przekroju nie mniejszym, niż powierzchnia chłodnicy. Wszelkie niejasności należy uzgodnić z autoryzowanym serwisem producenta/dostawcy.

Temperatura zasysanego powietrza powinna być w granicach 3÷40ºC. Czyste powietrze zwiększa żywotność kompresora.

Należy regularnie sprzątać i przewietrzać pomieszczenie sprężarkowni.

7 Stanowisko obsługi sprężarek śrubowych - kompresorów

Obsługujący jest odpowiedzialny za sprężarkę, musi je widzieć i musi być pewien, że żadne inne osoby nie spowodują zagrożenia i nie będą narażone na zagrożenia.

! Uwaga !

Obsługujący musi mieś ukończone 18 lat i musi być wcześniej przeszkolony.

8 Instrukcja obsługi panelu sterowania Control 2

Specjalizowany sterownik Control 2 firmy BABATZ na bazie 16-Bit Mikroprocesora jest prosty w obsłudze i zapewnia efektywne sterowanie oraz wizualizację podstawowych parametrów sprężarki.

Sterownik Control 2 należy użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować jego uszkodzenie. Nie należy używać ostrych i twardych narzędzi do obsługi panelu. Do obsługi klawiatury należy używać tylko palców, a do czyszczenia wyświetlacza wody z mydłem i miękkiej szmatki.

Stopień ochrony panelu operatorskiego IP64.

Nie należy otwierać obudowy urządzenia, co może spowodować zagrożenie zdrowia, lub życia. Zabrania się bez pisemnego upoważnienia dokonywania zmiany nastaw.

Należy zapewnić poniższe warunki użytkowania:

panel sterowania Contol 2 - sprężarka śrubowa do powietrza firmy Babatz Kompressoren,Na panelu operatorskim sterownika Control 2 znajdują się następujące elementy:

Jeżeli kompresor nie pracuje, to na wyświetlaczu pojawi się „OFF“. Po uruchomieniu na wyświetlaczu pojawi się ciśnienie w barach.

Wciskając przycisk INFO (symbol zegara) można wyświetlić różne informacje. Rezygnacja z przeglądania parametrów przy pomocy przycisku RESET. Jeżeli przez 1min nie będzie wciśnięty żaden przycisk, to wyświetlacz pokaże ciśnienie w barach.

Funkcje przycisku INFO

Uruchomienie kompresora śrubowego:

W celu uruchomienia kompresora należy wcisną przycisk START. Jeżeli ciśnienie w instalacji jest niższe od ciśnienia załączenia kompresora to zostanie on uruchomiony.  Jeżeli ciśnienie w instalacji jest wyższe od ciśnienia załączenia kompresora to zostanie on uruchomiony gdy ciśnienie spadnie poniżej ciśnienia załączenia.

 Zatrzymanie kompresora śrubowego:

Zakres ciśnień:

Producent zaprogramował standardowe parametry pracy, jednakże można je zmienić.

W celu zmiany parametrów:

Przegląd historii alarmów sprężarki śrubowej:

Control 2 posiada pamięć błędów  i usterek sprężarki, które można przeglądać.

Postępuj wg poniższej instrukcji:

Opis alarmów:

Przy przeglądzie alarmów na wyświetlaczu „AL“ + i odpowiednia dioda LED zaświeci się.

Numer alarmu Na wyświetlaczu Znaczenie Objawy / działanie
01 LED5 świeci Uszkodzenie czujnika ciśnienia Zatrzymanie sprężarki
03 LED6 świeci Przekroczenie temperatury Zatrzymanie sprężarki / porównaj błędy maszyny BA
04 LED6 świeci Zbyt niska temperatura Zatrzymanie sprężarki

Zbyt niska temperatura pracy

05 LED7 świeci Uszkodzony czujnik temperatury Zatrzymanie sprężarki
06 LED8 świeci Przeciążenie silnika głównego Zatrzymanie sprężarki / znajdź przyczynę przeciążenia

 

07 LED9 świeci Przeciążenie silnika wentylatora Zatrzymanie sprężarki / znajdź przyczynę przeciążenia
08 LED10 świeci Brak fazy Zatrzymanie sprężarki / sprawdź zasilanie
09 LED10 miga Nieprawidłowy kierunek obrotów Zatrzymanie sprężarki / sprawdź i ustaw kierunek obrotów
10 E-St Wciśnięty wyłącznik awaryjny Zatrzymanie sprężarki / sprawdź kompresor
11 FEL- Błąd ogólny Zatrzymanie sprężarki / skontaktuj się z serwisem
20 LED6 miga Sygnalizacja przekroczenia temperatury Sprawdź natychmiast kompresor! Kompresor się zatrzymał po 30sec!
21 LED2 świeci Zbyt niskie napięcie zasilania Sprawdź zasilanie, kompresor zatrzyma się po 30 s!
02 LED4 świeci Za wysokie ciśnienie Kompresor nie wyłącza się
26 LED2 miga Za niskie napięcie Kompresor nie wyłączy się jeżeli napięcie się ustabilizuje
27 H—P Za wysokie napięcie Kompresor nie wyłącza się. Automatyczny reset, jeżeli napięcie ustabilizuje się.
30 P-OF Awaria zasilania Wskazanie po zaniku napięcia
31 -Err Awaria sterownika Control 2 Należy zwrócić się do serwisu Babatz
32 CErr Błąd komunikacji RS232 Należy zwrócić się do serwisu Babatz
40 C-AF Sygnalizacja konieczności serwisu Należy zwrócić się do serwisu Babatz
41 C-OF Sygnalizacja konieczności serwisu Należy zwrócić się do serwisu Babatz
42 C-SF Sygnalizacja konieczności serwisu Należy zwrócić się do serwisu Babatz
43 C-OL Sygnalizacja konieczności serwisu Należy zwrócić się do serwisu Babatz
44 C--h Sygnalizacja konieczności serwisu Należy zwrócić się do serwisu Babatz
  STOP Zdalne sterowanie aktywne  

Opcje sterowania der Control 2:

Nie eksperymentuj na własną rękę ze sterowaniem Control2, może to doprowadzić nawet do utraty życia.

9 Znaczenie symboli ostrzegawczych

 sprężarka śrubowa - symbol ostrzegawczy - sprężone powietrze i ciecz zablokowane,   Uwaga, Sprężone powietrze i ciecz zablokowane

 sprężarka śrubowa - strefa zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym,Uwaga napięcie!

 sprężarka śrubowa - strefa występowania hałasu,Hałas!

  sprężarka powietrza śrubowa - strefa występowania wysokich temperatur, Uwaga wysoka temperatura – niebezpieczeństwo poparzenia!

  śrubowa sprężarka powietrza - strefa podzespołów pod ciśnieniem,Uwaga; podzespoły pod ciśnieniem!

   Kompresor śrubowy powietrza - strefa wirowania wentylatora, Niebezpieczeństwo urazów! Pracujący wentylator!

   sprężarka powietrza śrubowa - uwaga na jakość powietrza - powietrze nie nadające się do oddychania,   Niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia –powietrze nie nadaje się do oddychania!

    kompresy śrubowe - strefa wirujących części,Niebezpieczeństwo urazów. Wirujące części!

10 Strefy niebezpieczne

Strefy niebezpieczne urządzenia przedstawiono na rysunkach w postaci piktogramów.

! Uwaga !

Części urządzenia są gorące, co może doprowadzić do pożaru! Prowadząc prace w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia wyłącz je i przewietrz sprężarkownię.

Dostęp do prac serwisowych kompresora śrubowego:

kompresory śrubowe - miejsca dostępu do prac serwisowych,strona tylna sprężarki śrubowej

 

sprężarki śrubowe - dostęp do czynności serwisowych i występujące zagrożenia,niebezpieczne obszary sprężarki śrubowej:

strefy niebezpieczne sprężarek śrubowych,

11 Wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo kompresorów powietrza

Wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo wprowadzone dla Państwa ochrony.

! Uwaga !
Nigdy nie rezygnuj z wyposażenia zabezpieczającego, nie blokuj, nie odłączaj, czy w jakikolwiek sposób nie unieruchamiaj. Wszelkie usterki w osprzęcie zabezpieczającym należy natychmiast usuwać!  

Poniżej opisano rodzaje zabezpieczeń i wskazano ich miejsca zabudowy na kompresorze:

Rodzaje zabezpieczeń zastosowanych w sprężarkach powietrza - kompresorach śrubowych,

kompresory powietrza - dostęp do obszarów serwisowych,

12 Miejsce oznakowania zagrożeń kompresorów powietrza

Oznakowanie zagrożeń znajduje się bezpośrednio obok części mogącej spowodować zagrożenie. Sprężarki śrubowe - usytuowanie symboli ostrzegawczych,Oznakowań tych w żadnym wypadku nie należy zasłaniać lub usuwać.

 

13 Usytuowanie tabliczki znamionowej sprężarek śrubowych

 

sprężarki śrubowe - usytuowanie tabliczki znamionowej,14 Podłączenie sprężonego powietrza do sprężarki

Dostarczone urządzenie jest gotowe do pracy. Musi zostać tylko podłączone do sieci sprężonego powietrza. Podłączenia należy  dokonać przy pomocy elastycznego przewodu o odpowiedniej wytrzymałości, w zależności od ciśnienia pracy.

! Uwaga !

Przyłączenie do sieci sprężonego powietrza może być wykonywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Do  węży ciśnieniowy nie wolno używać zacisków śrubowych. Wąż powinien mieć dwukrotnie większą wytrzymałość od występującego ciśnienia. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może prowadzić do wypadków.
! Uwaga !Wszystkie nawet najdrobniejsze prace elektryczne mogą być prowadzone tylko przez wykwalifikowany personel.
!Uwaga !Stosować tylko odpowiednie narzędzia.
! Uwaga !Należy postępować ostrożnie z wszystkimi pracami elektrycznymi. Zawsze należy się upewnić czy nie ma podłączonego napięcia do urządzenia. Zagrożenie dla zdrowia i życia.!
Przy odłączeniu urządzenie musi być widoczna przerwa. Moc zasilania musi być dostosowana  do odciążenia sprężarki. W skrzynce przyłączeniowej musi być zainstalowany wyłączni k, który potrafi jednocześnie wyłączyć i załączyć wszystkie fazy L1; L2; L3; N, Pe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawdzić kierunek obrotów!!! patrz rozdział 17.

16 Położenie elementów sprężarki

sprężarki powietrza - usytuowanie podzespołów,

kompresory śrubowe - usytuowanie podzespołów,

sprężarki śrubowe powietrza - usytuowanie podzespołów,

17 Uruchomienie sprężarki śrubowej

17.1 Kontrola sprężarki śrubowej

poniższe elementy należy skontrolować przed każdym uruchomieniem:

 1. 1.    Poziom oleju
 2. 2.    Upewnić się że jest bezpieczny dostęp do urządzenia
 3. 3.    Czy zapewniona jest odpowiednia moc zasilania?
 4. 4.    Czy został przeprowadzony serwis?
 5. 5.    Czy jest otwarty zawór odcinający?
 6. 6.    Czy wlot i wylot powietrza nie jest zatkany?
 7. 7.    Czy wszystkie elementy ochronne, w szczególności drzwi ochronne działają poprawnie?
 8. 8.    Czy instrukcja obsługi została przeczytana i zrozumiana?
 9. 9.    Wszelkie połączenia elektryczne są nienaruszone i stabilnie są zamocowane.

17.2 Kontrola kierunku obrotów sprężarki śrubowej

Aby skontrolować kierunek obrotów należy zdjąć tylne drzwi ochronne.

! Uwaga !

Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli urządzenie jest uruchomione bez założonych drzwi ochronnych. Podczas kontroli kierunku obrotów nie na wolno chwytać urządzenia.

Palec jednej ręki ułożyć na przycisku wyłącz, a palec drugiej ręki na przycisku załącz. Nacisnąć krótko na przycisk start a następnie natychmiast na przycisk stop. Należy przy tym obserwować kierunek wirowania wentylatora. Kierunek obrotów winien być zgodny z niebieską strzałką na obudowie. Jeżeli kierunek wirowania jest zgodny ze strzałką należy zatrzymać urządzenie i zamontować drzwi ochronne. Urządzenie gotowe do pracy. Jeżeli kierunek obrotów jest niezgodny z niebieską strzałką, należy zamienić miejscami dwie fazy linii zasilającej L1 i L2 na tabliczce zaciskowej, nie na kompresorze. I przeprowadzić ponownie kontrolę kierunku obrotów.

Po każdym elektrycznym przyłączeniu należy przeprowadzić kontrolę kierunku wirowania!

! Uwaga !Kontrolę kierunku wirowania może przeprowadzić tylko odpowiednio wykwalifikowany personel.
! Uwaga !Ostrożnie przy pracach z prądem elektrycznym. Upewnij się zawsze że urządzenie jest wolne od napięcia. Niebezpieczeństwo porażenia !
! Uwaga !W przypadku nieprawidłowego kierunku obrotów, kompresor zostaje uszkodzony w ciągu 4 sekund!

17.3 Uruchomienie sprężarki w normalnych warunkach

Uwaga! zbiornik ciśnieniowy musi być zarejestrowany we właściwym UDT!

Przy Control 2: W przypadku gdy ciśnienie w instalacji jest za wysokie sprężarka nie wystartuje po naciśnięciu przycisku start. Dopiero gdy ciśnienie spadnie poniżej minimum, sprężarka uruchomi się automatycznie. Stan pracy można rozpoznać  po  migającej diodzie. Start urządzenia opóźnia się również w jeżeli próbujemy załączyć sprężarkę krótko po wyłączeniu.

17.4 Uruchomienie sprężarki po dłuższym przestoju

Zdemontować regulator ssania i wlać ok 0,5 do 0,75 litra oleju tego samego rodzaju, którym napełniona jest sprężarka. Następnie powtórnie zabudować regulator ssania.  Sprawdzić jakość wszystkich połączeń.

Uruchomić urządzenie zgodnie z opisem w punkcie  17.3 .

18 Wyłączenie kompresora z ruchu

Przy  Control 2:  Wcisnąć przycisk wyłącz. Zawór kulowy nie może być zamknięty. Po określonym czasie wybiegu, kompresor zatrzyma się. Można to rozpoznać po błyskach diody  LED. Nigdy nie używaj przycisku wyłączenia awaryjnego do normalnego wyłączania sprężarki!

! Uwaga !Nigdy nie wyłączaj sprężarki pod obciążeniem.

19 Serwis kompresorów śrubowych

Prace serwisowe stanowią najważniejszy element eksploatacji zapewniający długotrwałą i bezawaryjną pracę sprężarki.

Z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę na następujące punkty. Należy respektować i postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 19. Firma Babatz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki, które mogą się zdarzyć podczas prac serwisowych.

! Uwaga !Prace serwisowe przy sprężarkach mogą być wykonywane tylko przez odpowiednie wykwalifikowany personel. 100% pewność daje tylko personel firmy Babatz Kompressoren.
! Uwaga !Używaj tylko oryginalnych części zamiennych! Niebezpieczeństwo wypadków!
! Uwaga !Przed wszelkimi pracami serwisowymi, odłącz urządzenie w sposób pewny, poprzez wyłącznik z widoczną przerwą, lub poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazda sieciowego. Niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia
! Uwaga !Przed wszelkimi pracami przy kompresorze rozładuj ciśnienie! Niebezpieczeństwo poranienia lub ogłuchnięcia!
! Uwaga !Używaj tylko odpowiednich narzędzi. Niebezpieczeństwo zranienia!
! Uwaga !Przed pracami na urządzeniu, kompresor należy schłodzić, niebezpieczeństwo pożaru!

19.1 Kontrola poziomu oleju sprężarki

Otworzyć powoli korek wlewu oleju, ewentualne pozostałości ciśnienia rozładować. Wyjąć korek wlewu oleju. Olej jest całkowicie napełniony jeżeli jego poziom się górnej krawędzi króćca wlewu oleju. Można dolewać tylko olej tego samego gatunku, jakim jest napełniona sprężarka. Zakręcić korek wlewu oleju, zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelki!

Poziom oleju należy kontrolować raz w tygodniu.

! Uwaga !

Stosować tylko oleje dopuszczone przez firmę Babatz Kompressoren. Nieodpowiedni olej prowadzi w krótkim czasie do uszkodzenia sprężarki!

19.2 Kontrola pasków klinowych kompresora,

Sprawdzić naciąg pasków klinowych, w razie potrzeby zwiększyć naciąg. W tyk celu należy poluzować nakrętkę kontrującą i kręcić nakrętką napinającą zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do uzyskania pożądanego napięcia pasków klinowych. Następnie powtórnie dokręcić nakrętkę kontrującą.

Kontrolę naciągu pasków klinowych należy przeprowadzać co tydzień.

! Uwaga !

Zbyt niskie lub zbyt mocne napięcie pasków klinowych stwarza niebezpieczeństwo zerwania

19.3 Wymiana pasków klinowych sprężarki.

W celu wymiany pasków klinowych należy poluzować nakrętkę kontrującą napięcia pasków i kręcić aż do górnej krawędzi gwintu. Następnie nakrętkę napinającą kręcić do tyłu. Silnik zostaje odciążony i można zdjąć paski klinowe. Nowe paski klinowe wstawić w odpowiednie miejsca koła pasowego i powtórnie obciążyć silnikiem elektrycznym. Następnie postępować zgodnie z opisem w punkcie 19,2 niniejszej instrukcji.

Paski klinowe należy wymieniać po każdym „dużym“ przeglądzie po przebiegu 2000 roboczogodzin.

! Uwaga !

Przy wymianie pasków klinowych uważać na palce. Niebezpieczeństwo przyciśnięcia!

19.4 Czyszczenie chłodnicy olejowo - powietrznej sprężarek śrubowych,

Chłodnice olejowo-powietrzną należy czyścić regularnie poprzesz odmuchiwanie z zewnątrz i wewnątrz strumieniem sprężonego powietrza.

Chłodnicę olejowo powietrzną należy czyścić co tydzień.

! Uwaga !

Nigdy nie należy kierować strumienia sprężonego powietrza na ludzi lub inne istoty żyjące!

19.5 Oczyszczanie lub wymiana filtra powietrza sprężarki śrubowej,

Odkręcić śrubę przy filtrze powietrza. Zdemontować dekiel. Wyciągnąć wkład filtracyjny  i zastąpić go nowym. Zamontować dekiel i dokręcić śrubę.

Zasadniczo:

Można usuwać zanieczyszczenia z filtra powietrza jednak należy wymienić wkład filtra najpóźniej podczas „dużego“ serwisy po 2000 roboczogodzin.

19.6 Wymiana separatora oleju kompresora śrubowego.

Separator oleju należy zdemontować poprzez odkręcenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Uszczelkę nowego separatora zwilżyć olejem, następnie nakręcić separator na gniazdo separatora oleju. Separator oleju należy do tzw. „specjalnych rodzajów” odpadów. Musi zostać zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń zanieczyszczonych olejem.

Separator oleju należy wymienić w trakcie „dużego” serwisu co 2000 roboczogodzin.

! Uwaga !

Do montażu separatora oleju nigdy nie należy używać narzędzi

! Uwaga !

Ostrożnie przy wymianie separatora oleju, aby nie uszkodzić delikatnego gwintu!

19.7 Wymiana filtra oleju sprężarki śrubowej

Filtr oleju odkręcić obracając go w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Przy nowym filtrze zwilżyć olejem uszczelkę gumową. Następnie nakręcić filtr oleju obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dobrze mocno dokręcić. Filtr oleju należy do „specjalnych odpadów“ i należy go poddać utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi zanieczyszczeń zawierających olej.

Filtr oleju należy wymieniać przy każdym „dużym serwisie” co 2000 tys. roboczogodzin.

! Uwaga !

Do montażu filtra oleju nigdy nie należy używać narzędzi!

! Uwaga !

Należy zachować ostrożność podczas nakręcania filtra, aby nie uszkodzić delikatnego gwintu!

! Uwaga !

Jeżeli zostanie wymieniony olej zawsze należy również wymienić filtr oleju!

19.8 Wymiana oleju sprężarki śrubowej

W celu wymiany oleju należy odkręcić śrubę zamykającą zaworu spustowego. Następnie należy przytrzymać zawór spustowy odpowiednim pasującym kluczem i nakręcić wąż spustowy. Odkręcić śrubę napełniającą oleju i otworzyć zawór spustowy. Zaczekać aż olej całkowicie wypłynie z komory,. Zamknąć zawór spustowy oleju, Wkręcić śrubę zaślepiającą – należy użyć taśmy teflonowej jako uszczelnienia. Napełnić zbiornik olejem do poziomu krawędzi otworu wlewowego. Następnie zakręcić korek wlewu oleju Zabudować osprzęt bezpieczeństwa i uruchomić sprężarkę na okres ok. 1 minuty. Następnie postępować zgodnie z opisem w punkcie 19.1. Olej należy wymieniać w miarę potrzeb, najpóźniej jednak po upływie 2000 roboczogodzin.

Zużyty olej jest „odpadem specjalnym” – należy go poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

! Uwaga !

Stosować tylko oleje kompresorowe Babatz do sprężarek śrubowych. Istnienie niebezpieczeństwo uszkodzenia sprężarki!

19.9 Czyszczenie kompresora powietrza

Sprawdzić  czy nie ma wycieków oleju. Ewentualne nieszczelności uszczelnić. Oczyścić sprężarkę, do zakresu czyszczenia należy też pomieszczenie zabudowania sprężarki.

Czyszczenie należy przeprowadzać co 3 do 4 tygodni.

Należy używać tylko ciepłej wody ze środkiem myjącym. Zabrudzenia olejowe usunąć przy pomocy szmat tekstylnych. Użyte szmaty należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującym przepisami.

! Uwaga !

W czasie czyszczenia należy się liczyć z możliwością zranienia!

! Uwaga !

Nigdy nie należy czyścić sprężarki przy pomocy strumienicy parowej lub innych tego typu urządzeń!

! Uwaga !

Nie wolno używać benzyny, ani innych substancji palnych!

19.10 Zawór zwrotny sprężarki śrubowej

Zawór zwrotny ma żywotność ok. 10.000 roboczogodzin. Po tym okresie należy go profilaktycznie wymienić.

19.11 Regulator ssania kompresora powietrza

Regulator ssania ma żywotność ok.. 6.000 - 10.000 Roboczogodzin. Po tym okresie należy wymienić pakiet serwisowy. Te prace mogą być wykonane tylko przez odpowiednio przeszkolony personel. Regulator ssania może być wymieniony tylko w zakładzie producenta lub w ramach przeglądu serwisowego.

19.12 Wyłączenie kompresora powietrza z eksploatacji na dłuższy okres czasu.

Przed odstawieniem urządzenia musi być przeprowadzony „duży serwis“. Sprężarka może być magazynowana tylko w suchym, czystym i wolnym od kurzu pomieszczeniu.

Firma Babatz Kompressoren GmbH, Limesstr. 4, 74080 Heilbronn

niniejszym oświadczamy, że obudowa  kompresora została spełnia wymagania dyrektyw w szczególności budowy maszyn 89/37/EWG urządzeń niskonapięciowych 73/23/EWG zbiorników ciśnieniowych, o ile są dostarczane 87/404/EWG oraz dyrektywa dotycząca rezystancji elektromagnetycznej, 89/336/EWG

Następujące normy związane są przy tym przestrzegane:

 Firma Babatz Kompressoren przekazuje do użytkowania i stosowania niniejszej instrukcji dla tego modelu sprężarek.

Heilbronn, den 01.01 2003  Babatz, szef zakładu

2 Odpowiedzialność gwarancyjna

Okres gwarancji na dostarczone Państwu urządzenie wynosi 1 rok.

Jeżeli w okresie gwarancyjnym ujawnią się usterki, lub wady materiałowe, gwarant wymieni je bezpłatnie na części wolne od wad. Ewentualne koszty dojazdowe nie będą naliczane.

Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, jeżeli wszystkie prace serwisowe będą wykonywane w oznaczonym czasie przez producenta, lub autoryzowany personel firmy Babatz Kompressoren – personel ten posiada pisemny certyfikat ukończonego szkolenia. (najpóźniej 150 roboczogodzin po terminie). Do prac przeglądowych należy również spisanie protokołu stanu maszyny i rodzaju przeprowadzonych czynności i przekazanie go do firmy Babatz kompressoren.

Gwarancja zostanie uznana tylko w przypadku stosowania oryginalnych części zamiennych firmy Babatz Kompressoren Musi to być udokumentowane. W przypadku reklamacji musi być przedłożony oryginalny protokół z prac serwisowych.

Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania, nieprawidłowego serwisowania, nieprawidłowego ustawienia jak również uszkodzenia mechaniczne od czynników zewnętrznych nie są objęte gwarancją. Jakiekolwiek zmiany w budowie kompresorów bez pisemnego zezwolenia powodują utratę gwarancji.

Uszkodzone części zamienne muszą być odesłane do producenta w celu weryfikacji. Firma Babatz Kompresoren nie ponosi żadnych dodatkowych zobowiązań na skutek przerw w pracy sprężarki.. Ta deklaracja obowiązuje jeżeli sprężarka została oddana do ruchu.

3 Utylizacja kompresora powietrza

Po zakończonym okresie eksploatacji, żywotności sprężarki, należy rozmontować wszystkie pojedyncze podzespoły, a następnie poddać utylizacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi lokalnymi przepisami.

! Uwaga !

Należy zawsze przestrzegać aktualnie obowiązujące przepisy w szczególności dotyczące zużytych olejów i materiałów wytłumiających.

4 Wskazówki dotyczące części zamiennych

Stosowanie oryginalnych części firmy Babatz Kompressoren zapewnia niezawodną pracę sprężarki przez wiele lat. Jakość produktów jest bardzo wysoka i konkurencyjna cenowo.

! Uwaga !

Chroń swoje zdrowie i swoje urządzenie stosując oryginalne części zamienne firmy Babatz Kompressoren.

 

Typ sprężarki

 

Oznaczenie

 

Numer zam..

A6 Pakiet serwisowy 10A6wart
  Zawór zwrotny RvA6
  Regulator ssania ArA6
A10 Pakiet serwisowy 10A10wart
  Zawór zwrotny RvA10
  Regulator ssania ArA10
A15 Pakiet serwisowy 10A15wart
  Zawór zwrotny RvA15
  Regulator ssania ArA15
A20 Pakiet serwisowy 10A20wart
  Zawór zwrotny RvA20
  Regulator ssania ArA20
A25 Pakiet serwisowy 10A25wart
  Zawór zwrotny RvA25
  Regulator ssania ArA25
A30 Pakiet serwisowy 10A30wart
  Zawór zwrotny RvA30
  Regulator ssania ArA30
A40 Pakiet serwisowy 10A40wart
  Zawór zwrotny RvA40
  Regulator ssania ArA40

W przypadku zamawiania pakietów serwisowych, należy zawsze podawać stopień sprężania! Olej na zapytanie.

Pakiet serwisowy zawiera: Wkład filtra powietrza, filtr oleju, separator oleju, paski klinowe

5 Parametry techniczne

Typ A5 A6 A10 A12 A15
Moc silnika  w kW 4 5,5 7,5 9 11
Wydajność w  litr./min przy 7bar 620 720 1050 1280 1550
Napięcie w  Voltach 400/690 400/690 400/690 400/690 400/690
Pojemność oleju w litrach 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
poziom hałasu w dB(A) * 68 68 72 72 72
Ciężar w  kg 178 185 189 192 196
max. ciśnienie pracy w  bar zależne od wersji 8

10

13

8

10

13

8

10

13

8

10

13

8

10

13

Temp. wyłączenia w  °C 110 110 110 110 110
głębokość w mm 680 680 680 680 680
szerokość w mm 790 790 790 790 790
wysokość w mm 800 800 800 800 800
Bezpiecznik w A zalecany 16 20 25 25 35
Typ A20 A25 A30 A40 A50
Moc silnika w  kW 15 18,5 22 30 37
Wydajność w  litr./min przy 7bar 2090 2550 3300 4570 5500
Napięcie w  Volt 400/690 400/690 400/690 400/690 400/690
Pojemność oleju w litrach 5 5 10 10 10
Poziom hałasu w dB(A) * 72 72 73 73 74
Ciężar w  kg 250 250 410 420 440
max. ciśnienie pracy w  bar w zależności od wersji 8

10

13

8

10

13

8

10

13

8

10

13

8

10

13

Temp. wyłączenia w  °C 110 110 110 110 110
głębokość w  mm 700 700 940 940 940
szerokość w mm 990 990 1250 1250 1250
wysokość w mm 950 950 1000 1000 1000
Bezpiecznik w  A zalecany 35 50 60 65(80) 80

* zgodnie z  EN ISO 3746

6 usterki eksploatacyjne sprężarek powietrza,

! Uwaga !

Wszelkie czynności przy sprężarce mogą być wykonywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel!

! Uwaga !

Przed pracami wyłączyć i odłączyć sprężarkę od instalacji elektrycznej!

! Uwaga !

Przed przystąpieniem do prac upewnij się że sprężarka jest wolna od ciśnienia!

Usterka możliwe przyczyny Postępowanie
Sprężarka nie startuje Brak napięcia zasilającego ·       Podłączyć zasilanie

·       Zastosować odpowiednie bezpieczniki

·       sprawdzić kolejność faz.

·       wymienić bezpieczniki

·       aktywować bezpiecznik termiczny silnika

·       aktywować wyłącznik bezpieczeństwa

·       przy Control1 skwitować reset

  Przegrzany termostat ·       poczekać aż sprężarka wystygnie

·       zagwarantować odpowiedni dopływ powietrza

·       sprawdzić poziom oleju

  Uszkodzenie sprężarki ·       wezwać autoryzowany serwis
za duże zużycie oleju Uszkodzony separator oleju ·       przeprowadzić „duży“ serwis
  miejscowa nieszczelność ·       usunąć nieszczelności

·       pierwszy serwis nie w pełni wykonany

sprężarka nie osiąga ciśnienia pracy uszkodzony regulator ssania ·       wezwać autoryzowany serwis
  za duży pobór powietrza ·       kupić większą sprężarkę
  zabrudzony filtr powietrza ·       oczyścić filtr powietrza
  miejscowe nieszczelności ·       usunąć nieszczelności

7 Plan serwisowy sprężarek powietrza

7.1 Cykle serwisowe sprężarek powietrza

Dla zapewnienia pewności pracy Państwa sprężarki, należy koniecznie przestrzegać poszczególnych cykli serwisowych!

  Codziennie* co tydzień Max. 2000h** najpóźniej 1 rok w miarę potrzeb najpóźniej po 1000 h w ciągu pierwszych  500h
Serwis rozruchowy. Kontrola połączeń i wkładów filtracyjnych         X
„mały serwis“       X  
„duży“ serwis     X    
Kontrola poziomu oleju   x      
Czyszczenie sprężarki x X      
Kontrola naciągu pasków klinowych x x      
Sprzątanie pomieszczenia sprężarki x X      
Sprawdzanie dostępu do sprężarki   X      
Kontrola wzrokowa wyposażenia obsługi i bezpieczeństwa łącznie z chłodnicą. x x      

* przy dużym zanieczyszczeniu otoczenia     **przy idealnych warunkach

Najważniejszym jest pierwszy serwis. Od jego wykonania zależy trwałość Państwa  sprężarki. Pierwszy serwis może być wykonany tylko przez firmę Babatz, lub serwis posiadający autoryzację firmy Babatz Kompressoren!

Pierwszy serwis należy wykonać po upływie max. 300 – 500 roboczogodzin. Najpóźniej jednak po upływie 3 miesięcy. Serwis należy wykonać jeżeli minął czas, lun jeżeli pojawiły się nieszczelności!

7.2 Tabela przeglądu sprężarek śrubowych powietrza

W tabeli przeglądu należy nanieść informacje o przeprowadzonych czynnościach. Monter potwierdza własnym podpisem zakres przeprowadzonych prac. Poniższa tabela jest podstawą uznania gwarancji.

! Uwaga !

Przedstaw przed rozpoczęciem prac monterowi w pierwszej kolejności niniejszą instrukcję obsługi w tabeli przeglądu winny znaleźć się następujące informacje

cechy konstrukcyjne sprężarek powietrza - Babatz Kompressoren

 ComFilter  KONTAKT (+48) 787 715 251 (+48) 608 106 920 comfilter@comfilter.pl OFERTA

Odwiedź nas na Facebooku comfilter@comfilter.pl   KONTAKT  OFERTA  (+48) 787 715 251  (+48) 608 106 920   FAQ